De Timmers Stichting staat bekend om haar wetenschappelijk verantwoorde en zorgvuldig vormgegeven uitgaven. Van minder naar meer recent zijn dat de onderstaande.

  • In 2019 bracht de stichting onder redactie van Chris Dols, Guus Janssen en Kees Schutgens, met medewerking van Guus Bary, het boekwerk Dominicanen en dominicanessen in Sittard. Vier eeuwen aanwezigheid uit. “Sittard kende in de zeventiende en achttiende eeuw binnen de stadswallen een klooster van dominicanen en dominicanessen. In het stadsbeeld is hun aanwezigheid tot op de dag van vandaag zichtbaar. De dominicanen vestigden zich vanuit Maastricht in 1622 in Sittard en bouwden een klooster aan de Oude Markt met de aangrenzende barokke Sint-Michielskerk op de Markt. De dominicanessen vestigden zich in 1649 vanuit Brugge in het Agnetenbergklooster aan de Plakstraat. De kloosterlingen verbonden hun leefwijze met een onderwijstaak. Voor de dominicanen kwam daar hun assisterende werkzaamheid bij in de parochiële zielzorg in stad en omgeving. Mede op basis van niet eerder bestudeerde bronnen uit binnen- en buitenland brengt dit rijk geïllustreerde boek het veelkleurige dominicaanse verleden weer tot leven, met aandacht voor politieke, sociale en culturele dimensies”.
Dominicanen
  • In 2013 verscheen het door Adri Gorissen geschreven boek Een Noorse liefde. Het weggestopte verlangen van Felix Rutten. “Tientallen jaren houden ze zielsveel van elkaar. Toch trouwt zij net een ander en kiest hij voor de vrijheid van het reizen en schrijven. De liefde tussen de Sittardse schrijver, dichter en journalist Felix Rutten (1882-1971) en de Noorse Sophie Unger (1874-1962) is bijzonder. Adri Gorissen documenteert ze in Een Noorse liefde”.
Een Noorse Liefde
  • In 2007, honderd jaar na Timmers’ geboorte, heeft de stichting uitvoerig aandacht besteed aan de verdiensten van haar naamgever. Zo verscheen er onder redactie van Guus Janssen, Lou Spronck, Peter te Poel en Harrie op den Kamp een boekwerk onder de titel TimmersWerk. “De Limburgse cultuurhistoricus Prof. dr. J.J.M. Timmers (1907-1996) heeft internationale bekendheid verworven met boeken als De glorie van Nederland, Atlas van het Romaans, De kunst van het Maasland en Christelijke symboliek en iconografie. Ook bereikte hij een groot publiek met zijn Elseviers Gids voor Rome en schreef hij teksten voor de populaire DSM-kalenders. Prof. Timmers was een voortreffelijk docent. Hij schrijft en vertelt ons aan de hand van kleurrijke illustraties of ingetogen zwart-wit afbeeldingen over zijn ontdekkingen in de kunstgeschiedenis van West-Europa en van de Euregio Maas-Rijn. De actualiteitswaarde daarvan is ook nu nog onverminderd aanwezig, zoals diverse evenementen bij gelegenheid van zijn honderdste geboortedag (25 maart 2007) aantonen. In de documentaire Het grote publiek moet weten wat hier te koop is, uitgezonden voor L1-TV en ook op DVD beschikbaar, is Prof. Timmers onze gids langs de kunstschatten van Italië en het Maasland. Tentoonstellingen in de musea van Sittard en Venlo illustreren zijn belangrijke rol voor de kunstgeschiedenis in de Euregio. Tentoonstellingen en documentaire completeren het veelkleurig beeld van Timmers als mens en kunsthistoricus, zoals dat wordt opgeroepen in TimmersWerk, het boek dat u nu in handen heeft. Het bevat vijftien opstellen over Timmers’ leven en werk. De laatste bijdrage bevat een gedetailleerd overzicht van zijn geschriften. TimmersWerk is de ultieme bevestiging van zijn brede en onvermoeibare werkzaamheid. Het boek is een gave voor uw geest, een weldaad voor uw ogen en een sieraad voor uw boekerij”.
TimmersWerk
  • In november 2003 verscheen Terugblik 1880-1930 van Felix Rutten, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Peter Schulpen en Lou Spronck. “Felix Rutten, ereburger van Sittard en Rome, was bijna 85 jaar, toen hij het manuscript van Terugblik in 1967 voltooide. Hij hoopte op een uitgave van zijn ‘zwanenzang’ door het Sittardse gemeentebestuur en zond het aan archivaris Offermans ter behandeling toe. Anderhalf jaar later bleek het manuscript echter zoekgeraakt. Een pijnlijke slag voor de ontstelde auteur. Ruim dertig jaar nadat Felix Rutten in 1971 te Rome gestorven was, werd het verdwenen manuscript teruggevonden in een particuliere collectie op het Stadsarchief Sittard-Geleen. Deze lang verbeide uitgave van Terugblik is een boeiend tijdsdocument, waarvan de cultuurhistorische waarde nog wordt vergroot doordat de tekstbezorgers, Peter Schulpen en Lou Spronck, er een inleiding, uitvoerige aantekeningen en tijdgebonden illustraties aan hebben toegevoegd. Geen Limburger die geïnteresseerd is in de geschiedenis van zijn gewest, zou deze rijke uitgave ongelezen mogen laten”.
Terugblik
  • In 1999 bracht de stichting onder redactie van Guus Janssen, Harrie op den Kamp, Lou Spronck en Math Vleeshouwers het boekwerk Sittardse Cultuurdragers 1299-1999 uit. Bij de presentatie daarvan werd tevens een culturele route geopend langs panden in de Sittardse binnenstad waar prominente Sittardenaren zijn geboren of hebben gewoond. “Zevenhonderd jaar onderwijs in de humaniora in Sittard: dit was de aanleiding om te werken aan een overzicht van Sittardse cultuurdragers door de eeuwen heen. Het feit dat op 10 juni 1299 te Sittard het St. Petruskapittel gesticht werd, zorgde er voor dat de stad ook op cultureel vlak een rol kon gaan spelen. Het is de moeite waard te onderzoeken welke personen deze rol concreet hebben ingevuld. (…) Wij hopen, dat het historische onderzoek en culturele leven in Sittard zich op een dergelijke manier ontwikkelt, dat dit boek binnen korte tijd niet slechts addenda, maar ook een vervolgdeel behoeft”.
Sittardse Cultuurdragers