De in 1997 opgerichte Professor Doctor Timmersstichting heeft als doel het ontwikkelen van cultuurhistorische activiteiten in het Maasland en in het bijzonder in Sittard en zijn periferie. Zij dankt haar naam aan Jan, Joseph, Marie Timmers die op 25 maart 1907 in Sittard werd geboren en die later grote bekendheid zou krijgen vanwege zijn wetenschappelijk werk voor de kunst- en cultuurgeschiedenis van het Maasland.

Na zijn gymnasiale studie aan het Canisiuscollege in Nijmegen ging Zef (Sjef, Jef) Timmers kunstgeschiedenis studeren aan de universiteiten van Nijmegen, Parijs en Rome. In 1942 promoveerde hij in Nijmegen bij Gerard Brom op een proefschrift over de Luikse kunstschilder Gérard Lairesse ( 1640 – 1711). Inmiddels was hij benoemd tot medebestuurslid van het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht waarvan hij op 1 januari 1942 conservator werd. In mei 1947 werd Timmers benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de schoonheidsleer en kunstgeschiedenis der nieuwere tijden aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Timmers combineerde deze functie met een hoogleraarschap in de kunstgeschiedenis en iconografie aan de Jan van Eyck-Academie in Maastricht en de Toneelacademie. Bovendien doceerde hij kunstgeschiedenis aan de stedelijke Middelbare Kunstnijverheidsschool. Daarbij was hij ook nog conservator van het museum van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en van het museum van het bisdom Roermond.

Zijn benoeming tot directeur van de Jan van Eyck-Academie leidde ertoe dat hij vanaf 1955 niet meer in Nijmegen doceerde. Onder Timmers’ leiding groeide de academie uit en werd in 1961 de nieuwbouw aan het Academieplein betrokken. Het oude Bonnefantencomplex,waar de academie tot dat moment gevestigd was, kon nu onder zijn supervisie gerestaureerd worden en ingericht als museum waarvan hij tot 1972 directeur is geweest. Dat hij in deze periode ook nog provinciaal inspecteur kunstbescherming onroerende goederen van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is geweest, zegt iets over de autoriteit van Timmers op kunstgebied.

Het is opmerkelijk dat hij daarbij nog kans zag een groot aantal wetenschappelijke publicaties het licht te doen zien. Dat hij ook met tal van artikelen in kranten en tijdschriften een groot publiek wist te bereiken getuigt van zijn grote gedrevenheid en energie.

Van zijn publicaties zijn met name Christelijke symboliek en iconografie en De Kunst van het Maasland (2 delen; 1971 /1980) te noemen als standaardwerken. Zijn Gids van Rome behoort tot de beste reisboeken die er over de Eeuwige Stad verschenen zijn. Veel waardering kregen de DSM-kalenders waaraan Timmers zijn medewerking verleende en zijn Kleine Atlasvan het Romaans.

Timmers’ verdiensten zijn niet onopgemerkt gebleven: zilveren legpenningen van de gemeenten Sittard en Maastricht en de provincie Limburg en een ridderschap in de Orde van Sint Gregorius de Grote werden hem tijdens zijn leven verleend. Timmers overleed op 20 augustus 1996 in Maastricht.

De Professor Doctor Timmersstichting heeft in 2007 (honderd jaar na Timmers’ geboorte) uitvoerig aandacht besteeed aan de vele verdiensten van haar naamgever. Zo is er een boekwerk verschenen onder de titel TimmersWerk, er kwam een tentoonstelling in museum Het Domein (Sittard), een academische zitting op 19 mei 2007, TV-uitzendingen van L1, er werd een DVD geproduceerd worden, speciaal bestemd voor het middelbaar onderwijs, er volgde een reizende ‘koffer’-expositie en in het najaar van 2007 een tentoonstelling in het Limburgs Museum in Venlo met een selectie uit de collecties van het LGOG, waaraan Professor Timmers een belangrijke bijdrage geleverd heeft. Verder werden er lezingen gehouden voor LGOG-kringen en andere culturele verenigingen. Ook wordt nog gedacht aan heruitgave van een of meer publicaties van Professor Timmers.

De herdenking van Professor Timmers in 2007 betekende een nieuw uitdaging voor de stichting, die is voortgekomen uit comités die voordien, zij het onder een andere namen, soortgelijke activiteiten hebben ontplooid ten aanzien van Felix Rutten (1982; uitgave Doe bleefs in mich en een L.P. ‘.Felix Rutten Limburger en Romein), Frans Erens (1985; uitgave Over Limburg)en Jacques Schreurs (1993; uitgaven De krekel op de harp en In de ogen van kinderen).

Daarna heeft de Professor Doctor Timmersstichting van zich laten horen door de uitgave in 1999 van Sittardse Cultuurdragers1299–1999’. Bij de presentatie daarvan werd tevens een culturele route geopend langs panden in de Sittardse binnenstad waar prominente Sittardenaren geboren zijn of hebben gewoond. In november 2003 heeft de stichting Terugblik 1880 – 1930van Felix Rutten uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Peter Schulpen en Lou Spronck. Met TimmersWerkheeft de stichting de door haar uitgegeven serie boekwerken willen bekronen.


Maastricht / Sittard, september 2008.